AlleDGIEfterskoleEsport DanmarkEsport Danmark OldboysKollegaUng

Version 1.2 – dato 10-08-2022

Indledning

eSportligaen arrangeres af Foreningen bag esportligaen i samarbejde med DGI, Dansk Firmaidræt, Ungdomsringen og Efterskoleforeningen. At være deltager i eSportligaen som spiller eller organisation (herefter under er benævnt ”Deltager”) kræver, at man accepterer og overholder nærværende SDE samt eSportligaens evt. almindelige betingelser og de for kampene fastsatte regler. SDE samt eSportligaens evt. almindelige betingelser kan ændres uden varsel.

Det er Deltagers pligt at holde sig løbende orienteret om gældende SDE og at overholde de til enhver tid gældende regler og betingelser for eSportligaen og for de enkelte kampe.

Deltagerne er bekendt med og accepterer, at eSportligaens sponsorer og samarbejdspartnere annoncerer under ligaens kampe, og Deltagerne accepterer, at eSportligaen, samt dennes sponsorer eller samarbejdspartnere kan anvende billede og videomateriale fra ligaens kampe og fysiske arrangementer til promovering af eSportligaen, sponsorer og samarbejdspartnere. Deltagerne har ikke krav på noget vederlag herfor.

Deltagerne er bekendt med og accepterer, at eSportligaen kan fremsende information vedr. ligaen og at ligaens partnere kan fremsende nyheder og relevant esportindhold i forhold til de ligaer som de deltager i.

Deltagerne er bekendt med og accepterer, at eSportligaen kan opbevare, bearbejde og præsentere statistikker og resultater fra diverse spiltitler, der er eller har været tilknyttet Deltagerens profil.

Arrangøransvaret


eSportligaen faciliterer afholdelse af eSport kampe, dvs. eSportligaen sørger for, at de fysiske rammer og netværk, er til rådighed for afvikling af og opretholdelse af en eSportspilleliga, hvor Deltagerne kan konkurrere i forskellige eSportsgrene under ordnede forhold og på en forsvarlig måde.
eSportligaen tilser og søger at sikre, at ligaen afvikles på en fair måde, uden snyd, matchfixing eller lignende. eSportligaen søger bl.a. at opretholde fairness under spillene, aktiv overvågning af kampene med dommere udpeget af eSportligaen, og andre tiltag som eSportligaen finder kan anvendes til at opretholde fairness.

Ansvarsfraskrivelse

Deltagerne accepterer, at eSportligaen og de bagvedstående organisationer er uden ansvar for nedbrud på netværk eller servere, strømudfald, hacking, malware, virus, cheats, eller deltagernes overholdelse af egne software licensbetingelser (EULA) samt lignende tredjepartsaftaler, kampudsættelser eller forsinkelser af enhver art.

Deltagerne kan ikke kræve et eventuelt deltagergebyr refunderet uanset årsag, idet en ligakamp ved udsættelser eller forsinkelser gennemføres på et senere tidspunkt. Deltagerens egne forhold (f.eks. sygdom på spilledagen) berettiger ikke til refusion af evt. betalt deltagergebyr.

Deltagerne kan ikke kræve et eventuelt deltagergebyr refunderet, hvis årsagen skyldes andre Deltagere i ligaen (f.eks. at andre Deltagere ikke møder op til kamp, ikke overholder reglerne, snyder, vælger forkert niveau m.m.)

Deltageransvaret

Deltagerne accepterer, at eSportligaens udpegede dommere endeligt og inappellabelt afgør enhver tvist i forbindelse med kampene i ligaen. En dommer kan f.eks. give advarsler for manglende overholdelse af de for kampen gældende regler samt idømme en spiller timeout eller fratage point, såfremt et point er opnået i strid med de for kampen gældende regler.

Deltagerne accepterer, at eSportligaens dommere har bemyndigelse til at bortvise en Deltager fra en ligakamp, såfremt Deltageren ikke overholder nærværende SDE, eller nægter at lade dommeren udøve kontrol af at Deltageren overholder nærværende SDE, eller væsentligt eller gentagne gange tilsidesætter de for ligakampen gældende regler.

Deltager accepterer at friholde eSportligaen og de bagvedstående organisationer, ligaens partnere og sponsorer, for ethvert krav der måtte blive rejst af tredjemand, og som måtte hidrøre fra Deltagerens manglende overholdelse af nærværende SDE, eSportligaens almindelige betingelser, de for de enkelte kampe gældende regler og retningslinjer, eller dansk ret i øvrigt.

Som Deltager bærer man ansvaret for og indestår for:

 • At man er den person/organisation man udgiver sig for at være.
 • At spillere for en organisation er de personer de oplyses at være, og at organisationens spillere
  har tilknytning til organisationen (som medlem, ansat etc.).
 • At spillere har den alder, der oplyses af Deltager.
 • At Deltager ikke benytter sig af nogen form for software, snydekoder, kodning eller lignende, der kan bruges til at udøve uberettiget eller unfair indflydelse på afvikling eller udfaldet af kampene i ligaen.
 • At Deltagers eget hardware og software, der benyttes på de af eSportligaen oprettede netværk og servere til brug for kampene, er fri for malware, virus og lignende, der kan spredes til øvrige Deltagere via eSportligaens netværket.
 • At der ikke på deltagers hardware, under liga afviklede kampe, forefindes nogen form for snyde software, kodning eller snyde koder, der er egnede til på unfair måde at påvirke afviklingen eller udfaldet af kampene i eSportligaen uanset om Deltageren har anvendt disse under kampene.
 • At spillere kun benytter egne, personlige spiller ID, konti m.v.
 • At Deltager har gyldig licens til det spil software, som Deltageren anvender under kampene i eSportligaen, og at Deltageren har ret til at bruge spille softwaren i liga sammenhænge.
 • At Deltager ikke indgår aftaler omkring resultatet af kampene i eSportligaen (matchfixing).
 • At Deltager ikke indgår væddemål (betting) om resultatet af kampene i eSportligaen.
 • At Deltager opretholder god ro og orden under kampene og i øvrigt udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med god gamer skik og dansk lovgivning. Enhver Deltager opfordres til, forinden deltagelse i eSportligaen, at sikre, at Deltagerens deltagelse i eSportligaen ikke krænker tredjepartsaftaler (herunder softwarelicenser (EULA) og aftaler med andre spillenetværk), idet eSportligaen gør opmærksom på, at visse softwarefirmaer hævder, at deltagelse i en liga som den eSportligaen tilbyder, kan være en krænkelse af de vilkår, som en spiller har accepteret i forbindelse med deltagelse i andre spillenetværk eller EULA.

Konsekvenser ved manglende overholdelse af SDE m.m.

Deltagerne accepterer, at eSportligaen kan bortvise eller udelukke en Deltager permanent eller midlertidigt fra ligaen, såfremt en Deltager (eller dennes spillere) væsentligt eller gentagne gange tilsidesætter nærværende SDE, eller nægter at lade de af eSportligaen bemyndigede udøve kontrol, eller ikke overholder god ro og orden under ligaens kampe samt de særlige regler, retningslinjer, kodeks eller andre ordensregler som eSportligaen måtte fastsætte fra tid til anden generelt eller for de enkelte kampe.

Deltagerne accepterer, at eSportligaen kan fratage en Deltager eventuelle titler, præmiering eller lignende, som måtte være opnået af Deltageren i ligaen, hvis det under kampe eller efterfølgende konstateres, at titlen eller gevinsten er opnået i strid med nærværende SDE.

Såfremt en Deltager bortvises under en ligakamp på baggrund af en udpeget dommers beslutning, træffer eSportligaen efterfølgende beslutning om, i hvilket omfang bortvisningen skal medføre yderligere konsekvenser for Deltageren. Esportligaen har mulighed for at udtale kritik, give advarsler, eller midlertidigt eller permanent at udelukke Deltageren fra deltagelse i senere ligakampe.

Esportligaens beslutning kan ikke appelleres til tredjemand eller domstolene.
Esportligaens liga ansvarlige kan dog genoptage en sag, hvis Deltageren fremkommer med væsentligt nye oplysninger, der har betydning for en tidligere truffet beslutning. Esportligaens liga ansvarlige kan også træffe beslutning om, at en tidligere beslutning om udelukkelse fra ligaen ophæves, såfremt eSportligaens liga ansvarlige finder, at en sådan ophævelse er ønskelig under hensyn til den oprindelige begrundelse for udelukkes, den tid der er forløbet siden udelukkelsen, eller eSportligaens eller Deltagerens forhold efter den liga ansvarliges skøn tilsiger dette.

Ophævelse af tidligere udelukkelse fra ligaen kan ske på vilkår, at Deltageren er på prøve i en periode.
Bortvises eller udelukkes en Deltager af eSportligaenansvarlige refunderes eventuelt deltagergebyr ikke.